Programa „Horizontas 2020“: traukinys važiuoja, ar į jį įsėsime

Kada išmoksime pasiekti savo tikslus kitų rankomis (vs. pinigais)

 

Europos Komisija (EK), siekdama skatinti ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą, inicijavo programą „Horizontas 2020“, kurios metu numatoma investuoti 80 mlrd. Eurų į mokslinius tyrimus, eksperimentinę plėtrą ir inovacijas (MTEPI).

 

Programa „Horizontas 2020“ leidžia tiesiogiai skatinti ES ekonomiką ir užtikrinti mokslinę bei technologinę bazę ir pramonės konkurencingumą ateityje, taip pat padeda kurti išmanią, tvarią ir įtraukią visuomenę.

 

Per pirmuosius programos „Horizontas 2020“  įgyvendinimo metus (2014-2016) programos lėšomis buvo finansuoti 11069 projektai, kuriems skirta virš 20301,88 mln. eurų. Šių projektų įgyvendinime koordinatorių ar partnerių teisėmis dalyvauja 15742 organizacijos iš Europos sąjungos.

 

Programos „Horizontas 2020“ finansuojamuose projektuose gali dalyvauti visų ES valstybių subjektai lygiomis teisėmis. Projektų atranka vykdoma konkursiniu pagrindu pagal iš anksto žinomus kriterijus. EK nėra projektų užsakovas. Dalyvavimas projektuose leidžia pritraukti lėšų projekto vykdytojų iniciatyvoms, skirtoms jų MTEPI potencialo stiprinimui ir veiklos efektyvumo didinimui, veikiant kartu su partneriais ir fokusuojantis į ES visuomenei ir ekonomikai aktualias sritis.

 

EK duomenimis 171 projekte, finansuojamame programos  „Horizontas 2020“ lėšomis, dalyvauja 81 subjektas iš Lietuvos, iš kurių projektų koordinatoriais yra 21 organizacija. Lietuvos subjektams skirta EK dotacija sudaro 20,8 mln. eurų. Tiek pagal projektų skaičių, tiek pagal lėšų pritraukimą iniciatyvų įgyvendinimui Lietuvos subjektai ženkliai atsilieka nuo kitų ES valstybių subjektų.

 

Konkursiniu pagrindu paskirstyta dar tik ketvirtadalis programos „Horizontas 2020“  lėšų, tad dar yra neprarastos galimybės, turint konkurencingus tikslus bei koncentruojant pastangas, pritraukti lėšų iniciatyvų įgyvendinimui.

 

LIC: ūgis nėra lemiamas veiksnys krepšinyje

 

Tarp 81 Lietuvos subjekto, gavusių finansavimą iniciatyvų įgyvendinimui, pagal projektų skaičių 6 vietą užima Lietuvos inovacijų centras (LIC), dalyvaudamas 6 projektuose (2 iš jų koordinuoja). Projektų koordinatorių iš Lietuvos tarpe LIC dalijasi 2-4 vietą.

 

Projektų skaičius (žr. 1 lentelė) iliustruoja organizacijų veiklos (kuriamų technologijų/produktų, teikiamų paslaugų) aktualumą rinkos iššūkiams ir tendencijoms, bei aktyvumą ir pastangas plėtoti MTEPI tarptautiniu mastu.

 

Projektų dydis (gaunama subsidija) iliustruoja organizacijų potencialą (personalas, personalo kompetencija ir infrastruktūra) vykdyti atitinkamos apimties ir svarbos MTEPI veiklas, savo rezultatais atliepiančias rinkos poreikius. LIC turėdamas tik 19 darbuotojų (tame tarpe 3 tyrėjus, turinčius mokslo laipsnį) pagal EK dotacijos dydį ir darbuotojų santykį užima pirmąją vietą Lietuvoje. (žr. 2 lentelė). 

 

Savo ruožtu, buvimas tarptautinio projekto koordinatoriumi iliustruoja organizacijos plėtojamos iniciatyvos aktualumą ir kitų užsienio organizacijų pasitikėjimą koordinatoriaus vadybiniu potencialu, leidžiančiu užtikrinti savalaikį ir kokybišką numatytų rezultatų pasiekimą.

 

1 lentelė.   Lietuvos subjektai įgyvendinantys daugiau nei 1 projektą, finansuojamą programos „Horizontas 2020“

 

Organizacija

Projektų skaičius

Dotacija, tūkst. EUR

1.      VĮ ORO NAVIGACIJA

18

263

2.      VILNIAUS UNIVERSITETAS

15

2551

3.      KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS

13

2298

4.      LIETUVOS ENERGETIKOS INSTITUTAS

10

1235

5.      LIETUVOS MOKSLO TARYBA

8

639

6.      VŠĮ LIETUVOS INOVACIJŲ CENTRAS

6

291

7.      ALEKSANDRO STULGINSKIO UNIVERSITETAS

5

344

8.      VALSTYBINIS MOKSLINIŲ TYRIMŲ INSTITUTAS FIZINIŲ IR TECHNOLOGIJOS MOKSLŲ CENTRAS

4

855

9.      KLAIPĖDOS UNIVERSITETAS

4

787

10.    LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETAS

3

201

11.    VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETAS

3

132

12.    RUPTELA UAB

2

1245

13.    UAB SOLI TEK R&D

2

940

14.    EKSPLA UAB

2

631

15.    GEOTERMA UAB

2

542

16.    SMART CONTINENT LT UAB

2

338

17.    VŠĮ OPEN COFFEE CLUB VILNIUS

2

305

18.    UAB METIS BALTIC

2

281

19.    LIETUVOS ISTORIJOS INSTITUTAS

2

121

20.    LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJA

2

100

21.    MOKSLO, INOVACIJŲ IR TECHNOLOGIJŲ AGENTŪRA

2

68

22.    VALSTYBINĖ VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBA

2

64

23.    SOCIALINIŲ INOVACIJŲ INSTITUTAS

2

45

 

2 lentelė.   Daugiausiai programos „Horizontas 2020“ lėšomis finansuojamų projektų įgyvendinančių Lietuvos subjektų žmogiškieji ištekliai ir jų santykis su dotacijos suma

 

Organizacija

Darbuotojų skaičius *

Dotacija, tūkst. EUR

Dotacijos suma (tūkst. EUR) tenkanti 1 darbuotojui

1. VŠĮ LIETUVOS INOVACIJŲ CENTRAS

19

291

15.32

2. LIETUVOS MOKSLO TARYBA

74

639

8.64

3. LIETUVOS ENERGETIKOS INSTITUTAS

252

1235

4.90

4. VILNIAUS UNIVERSITETAS

2230

2551

1.14

5. VĮ ORO NAVIGACIJA

305

263

0.86

6. KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS

4775

2298

0.48

* darbuotojų skaičius nustatytas indikatyvai, remiantis viešai skelbiama informacija 2014-2016 m. periode

 

A. Jakubavičius