Tarptautiniai projektai

EDIH4IAE.LT

Tikslas – efektyvinti pramonės, maisto ir energetikos sektorių skaitmeninę transformaciją, prioritetą teikiant (i) vakarų ir vidurio Lietuvos regione veikiantiems verslo ir viešųjų subjektams ir (ii) pagrindinių skaitmeninių technologijų (didelio našumo kompiuteriai, dirbtinis intelektas ir kibernetinis saugumas) diegimui.

Projekto tikslas – stiprinti regionų atsparumą pramonės struktūriniams pokyčiams, plėtojant viešosios politikos priemones, skatinančias regionus ieškoti strateginių verslo nišų.

Įgyvendinimo laikotarpis: 2019.08.01 2023.07.31

Biudžetas: 1,86 mln. EUR

Europos regioninės plėtros fondas

Projekto tikslasstiprinti aukštojo mokslo institucijų bei jų tyrimų infrastruktūrų vaidmenį regioninių inovacijų plėtros procese.

Įgyvendinimo laikotarpis: 2019.08.01 2023.07.31

Biudžetas: 1,96 mln. EUR

Europos regioninės plėtros fondas

Projekto tikslas – padėti viešosios politikos formuotojams kurti veiksmingą politiką, remiančią neformalius ir atvirus inovacijų procesus regioniniu lygmeniu, daugiausiai dėmesio skiriant socialinėms bei netechnologinėms inovacijoms.

Įgyvendinimo laikotarpis: 2019.08.01 2023.01.31

Biudžetas: 1,55 mln. EUR

Europos regioninės plėtros fondas

Projekto tikslas – tobulinti politikos formavimą bei pristatyti išmaniąsias priemones, leidžiančias kurti palankią aplinką verslo pradžiai bei skatinti startuolių atsiradimą ir konkurencingumą Europoje.

Įgyvendinimo laikotarpis: 2019.08.01 2023.01.31

Biudžetas: 1,59 mln. EUR

Europos regioninės plėtros fondas

Projekto tikslas – padėti šeimų valdomoms mažoms ir vidutinėms įmonėms geriau pasiruošti verslo perdavimo ar paveldėjimo procesui bei didinti jų konkurencingumą ir tvarumą.

Įgyvendinimo laikotarpis: 2019.08.01 2023.07.31

Biudžetas: 859 tūkst. EUR

Europos regioninės plėtros fondas

Projekto tikslas – paskatinti kurtis komercinių analitinių tyrimų organizacijas, padėsiančias verslui ir pramonei pasinaudoti Baltijos jūros regiono mokslininkų ir mokslinių tyrimų įstaigų žiniomis bei potencialu.

Įgyvendinimo laikotarpis: 2019.01.01 – 2021.06.30

Biudžetas: 2,1 mln. EUR

Europos regioninės plėtros fondas

Projekto tikslas – sukurti tarpsektorinę integruotą inovacijų rėmimo skaitmeninę sistemą mažoms ir vidutinėms gamybos įmonėms, siekiant remti jas skaitmeninės transformacijos kelyje.

Įgyvendinimo laikotarpis: 2019.01.01 – 2021.06.30

Biudžetas: 1,96 mln. EUR

Europos regioninės plėtros fondas

Projekto tikslassukurti supaprastintą prieigą prie didelės apimties duomenų apdorojimo mažoms ir vidutinėms įmonėms.

Įgyvendinimo laikotarpis: 2019.01.01 – 2021.06.30

Biudžetas: 2,4 mln. EUR

Europos regioninės plėtros fondas

Projekto tikslas didinti sidabrinės ekonomikos augimo galimybes Baltijos jūros regione, taikant sumaniosios specializacijos metodus senėjančios visuomenės problemoms spręsti.

Įgyvendinimo laikotarpis: 2019.01.01 – 2021.06.30

Biudžetas: 2,3 mln. EUR

Europos regioninės plėtros fondas

Projekto tikslas – skatinti perėjimą į žiedinės ekonomikos principais grįstą nacionalinių ir regioninių sprendimų priėmimą per žiedinę ekonomiką palaikančius viešuosius pirkimus.

Įgyvendinimo laikotarpis: 2018.06.01 2023.05.31

Biudžetas: 2,2 mln. EUR

Europos regioninės plėtros fondas

Projekto tikslasskatinti konkurencingumą tarp regioninių transporto sektoriaus mažų ir vidutinio dydžio įmonių bei sudaryti palankesnes sąlygas joms taikyti ir kurti inovatyvias paslaugas bei produktus.

Įgyvendinimo laikotarpis: 2018.06.01 2023.05.31

Biudžetas: 1,1 mln. EUR

Europos regioninės plėtros fondas

Projekto tikslas – skatinti inovatyvių sprendimų ir produktų diegimą gydymo, reabilitacijos bei terminių paslaugų sektoriuose ir tokiu būdu tobulinti sveikatos apsaugą bei prisidėti prie senėjančios visuomenės iššūkių sprendimo.

Įgyvendinimo laikotarpis: 2018.06.01 2022.11.30

Biudžetas: 1,3 mln. EUR

Europos regioninės plėtros fondas

Projekto tikslas – skatinti viešojo sektoriaus įsitraukimą į inovacijų kūrimą, diegimą ir taikymą įgalinant šio sektoriaus institucijas aktyviau taikyti inovatyvių viešųjų pirkimų būdą.

Įgyvendinimo laikotarpis: 2018.06.01 2022.11.30

Biudžetas: 1,47 mln. EUR

Europos regioninės plėtros fondas

Projekto tikslas – padėti politikos formuotojams bei verslo paramos organizacijoms geriau suprasti kliūtis, trukdančias MVĮ pagerinti įmonės skaitmeninimo ir automatizavimo lygį bei pilnai išnaudoti globalios internetinės rinkos potencialą.

Įgyvendinimo laikotarpis: 2018.06.01 2022.05.31

Biudžetas: 1,6 mln. EUR

Europos regioninės plėtros fondas

Projekto tikslas – konsoliduoti žaidimų industrijos pramonę Baltijos jūros regione, didinant jos inovacinį ir konkurencinį potencialą bei stiprinant įvaizdį valstybinių institucijų ir visuomenės akyse.

Įgyvendinimo laikotarpis: 2017.10.01 – 2021.03.31

Biudžetas: 3,5 mln. EUR

Europos regioninės plėtros fondas

Projekto tikslas – didinti projekto partnerių atstovaujamų regionų augimo galimybes, stiprinant sumanios specializacijos strategijų kūrimą bei inovacijų sistemos veikimą.

Įgyvendinimo laikotarpis: 2017.10.01 – 2021.03.31

Biudžetas: 1,6 mln. EUR

Europos regioninės plėtros fondas

Projekto tikslasparemti netechnologines inovacijas savininkų valdomose Baltijos jūros regiono mažose ir vidutinėse gamybos įmonėse.

Įgyvendinimo laikotarpis: 2017.10.01 – 2021.03.31

Biudžetas: 2,1 mln. EUR

Europos regioninės plėtros fondas

Projekto tikslas – skatinti efektyvų tarpvalstybinį pramonės, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros sektoriaus bei viešųjų institucijų bendradarbiavimą.

Įgyvendinimo laikotarpis: 2017.10.01 – 2021.03.31

Biudžetas: 1,76 mln. EUR

Europos regioninės plėtros fondas

VšĮ Lietuvos inovacijų centras
Įmonės kodas 110066875
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre