Tarptautiniai projektai

Projekto tikslassustiprinti gamybinių MVĮ konkurencingumą, suteikiant greitą ir lanksčią visos Europos prieigą prie pažangių gamybos konsultacijų ir patirties, taip pat mokymus, pasinaudojant patirtimi, kurią turi partnerių, atstovaujančių visoms 27 ES valstybėms narėms, konsorciumas.

Įgyvendinimo laikotarpis – 2021.10.01 – 2024.09.30 (36 mėn.)

Vertė: 5,6 mln. Eur

Projekto tikslas – sustiprinti Rytų partnerystės šalių ir ES valstybių narių prekybos santykius ir atverti verslo galimybes Gruzijos ir Moldovos ekologiško maisto gamintojams/perdirbėtojams, ypač kaimo vietovėse, patarti, kaip patekti į ES rinką ar ją išplėsti, aprūpinti juos informacija apie prekybos naudą, padidinti jų verslo kontaktų skaičių ir dėl to padėti skatinti verslo ryšius.

Įgyvendinimo laikotarpis – 2021.08.01 – 2022.01.31 (6 mėn.)

Vertė: 59 996,96 Eur

Projekto tikslasdidinti inovacijų dalyvių pajėgumus Baltijos jūros regione (ir už jo ribų), kad būtų galima praktiškai ir kartu taikyti sumaniosios specializacijos strategiją

Įgyvendinimo laikotarpis: 2021.04.01 – 2021.12.31

Biudžetas: 770’860 EUR

Europos regioninės plėtros fondas

Projekto tikslas – stiprinti žaidimų verslo inkubatorių strategiškai bendradarbiaujant  su kitais žaidimų inkubatoriais Baltijos jūros regione. Taip pat dirbant kartu su tarptautiniais partneriais bus siekiama didinti žaidimų industrijos plėtrą.

Įgyvendinimo laikotarpis – 2021.01.01 – 2021.09.30 (9 mėn.)

Vertė: 749,695.57 Eur

Projekto tikslas – sukurti tvarių sumanios specializacijos inovacijų strategijų politines priemones Baltijos jūros regione, skatinančias verslo ir visuomenės perėjimą prie žaliųjų vertybių pagal Europos Komisijos parengto Europos Žaliojo Kurso viziją.

Įgyvendinimo laikotarpis – 2021.01.01 – 2021.09.30 (9 mėn.)

Vertė: 396.910,81 Eur

Projekto tikslas – paskatinti maisto MVĮ kurti inovatyvius  maisto produktus senjorams parodant šios nišos potencialą bei profesinio mokymo atstovams suteikti žinių ir kompetencijų apie inovatyvių maisto produktų kūrimą. Taip pat bus siekiama skatinti bendradarbiavimą tarp įmonių ir mokslo.

Įgyvendinimo laikotarpis – 2020.11.01 – 2022.10.31 (24 mėn.)

Vertė: 288.034,00 Eur

Projekto tikslas – tarptautinių technologinių partnerių paieška Lietuvos įmonėms ir mokslo institucijoms, įmonių gebėjimų (kurti inovacijas ir bendradarbiauti) kėlimas; informavimo ir konsultavimo paslaugų teikimas, Lietuvos verslo ir mokslo inovacinio potencialo propagavimas užsienyje.

Įgyvendinimo laikotarpis – 2020.01.01 – 2021.12.31 (24 mėn.)

Vertė: 953 264 Eur

COSME

SME Coach LT 2017

Projekto tikslas – Tarptautinės technologinės partnerystės ugdomojo lavinimo paslaugų teikimas įmonėms, gavusioms paramą pagal priemonę SME Instrument.

Įgyvendinimo trukmė – 2020.01.01 – 2021.12.31 (24 mėn.)

Projekto vertė – 81 292,50 Eur

Projekto tikslas – sukurti bei išbandyti viešųjų paslaugų paketą orientuotą į pagalbą augti norinčioms Europos MVĮ padedant joms jungtis į vertės kūrimo grandines bei įmonių tinklus. 

Įgyvendinimo trukmė – 2019.04.01- 2021.04.30 (25 mėn.)

Projekto vertė – 273 300 Eur

Projekto tikslas – sukurti įrankį, padėsiantį naujai sukurtoms įmonėms (start-up) sėkmingai pasiruošti prisistatymui investuotojams (angl. pitching).

Įgyvendinimo laikotarpis – 2019.09.01-2021.06.30

Vertė – 50 tūkst. eurų

Projekto tikslaspasiūlyti inovacijų agentūroms naują MVĮ inovacijų paramos schemą, paremtą MVĮ inovacijų iššūkių sprendimų paieškos principu

Įgyvendinimo laikotarpis – 2019.09.01-2021.10.31

Vertė – 498 367,50 Eur

Projekto tikslas – stiprinti regionų atsparumą pramonės struktūriniams pokyčiams, plėtojant viešosios politikos priemones, skatinančias regionus ieškoti strateginių verslo nišų.

Įgyvendinimo laikotarpis: 2019.08.01 2023.07.31

Biudžetas: 1,86 mln. EUR

Europos regioninės plėtros fondas

Projekto tikslasstiprinti aukštojo mokslo institucijų bei jų tyrimų infrastruktūrų vaidmenį regioninių inovacijų plėtros procese.

Įgyvendinimo laikotarpis: 2019.08.01 2023.07.31

Biudžetas: 1,96 mln. EUR

Europos regioninės plėtros fondas

Projekto tikslas – padėti viešosios politikos formuotojams kurti veiksmingą politiką, remiančią neformalius ir atvirus inovacijų procesus regioniniu lygmeniu, daugiausiai dėmesio skiriant socialinėms bei netechnologinėms inovacijoms.

Įgyvendinimo laikotarpis: 2019.08.01 2023.01.31

Biudžetas: 1,55 mln. EUR

Europos regioninės plėtros fondas

Projekto tikslas – tobulinti politikos formavimą bei pristatyti išmaniąsias priemones, leidžiančias kurti palankią aplinką verslo pradžiai bei skatinti startuolių atsiradimą ir konkurencingumą Europoje.

Įgyvendinimo laikotarpis: 2019.08.01 2023.01.31

Biudžetas: 1,59 mln. EUR

Europos regioninės plėtros fondas

Projekto tikslas – padėti šeimų valdomoms mažoms ir vidutinėms įmonėms geriau pasiruošti verslo perdavimo ar paveldėjimo procesui bei didinti jų konkurencingumą ir tvarumą.

Įgyvendinimo laikotarpis: 2019.08.01 2023.07.31

Biudžetas: 859 tūkst. EUR

Europos regioninės plėtros fondas

Projekto tikslas – paskatinti kurtis komercinių analitinių tyrimų organizacijas, padėsiančias verslui ir pramonei pasinaudoti Baltijos jūros regiono mokslininkų ir mokslinių tyrimų įstaigų žiniomis bei potencialu.

Įgyvendinimo laikotarpis: 2019.01.01 – 2021.06.30

Biudžetas: 2,1 mln. EUR

Europos regioninės plėtros fondas

Projekto tikslas – sukurti tarpsektorinę integruotą inovacijų rėmimo skaitmeninę sistemą mažoms ir vidutinėms gamybos įmonėms, siekiant remti jas skaitmeninės transformacijos kelyje.

Įgyvendinimo laikotarpis: 2019.01.01 – 2021.06.30

Biudžetas: 1,96 mln. EUR

Europos regioninės plėtros fondas

Projekto tikslassukurti supaprastintą prieigą prie didelės apimties duomenų apdorojimo mažoms ir vidutinėms įmonėms.

Įgyvendinimo laikotarpis: 2019.01.01 – 2021.06.30

Biudžetas: 2,4 mln. EUR

Europos regioninės plėtros fondas

Projekto tikslas didinti sidabrinės ekonomikos augimo galimybes Baltijos jūros regione, taikant sumaniosios specializacijos metodus senėjančios visuomenės problemoms spręsti.

Įgyvendinimo laikotarpis: 2019.01.01 – 2021.06.30

Biudžetas: 2,3 mln. EUR

Europos regioninės plėtros fondas

Projekto tikslas – skatinti perėjimą į žiedinės ekonomikos principais grįstą nacionalinių ir regioninių sprendimų priėmimą per žiedinę ekonomiką palaikančius viešuosius pirkimus.

Įgyvendinimo laikotarpis: 2018.06.01 2023.05.31

Biudžetas: 2,2 mln. EUR

Europos regioninės plėtros fondas

Projekto tikslasskatinti konkurencingumą tarp regioninių transporto sektoriaus mažų ir vidutinio dydžio įmonių bei sudaryti palankesnes sąlygas joms taikyti ir kurti inovatyvias paslaugas bei produktus.

Įgyvendinimo laikotarpis: 2018.06.01 2023.05.31

Biudžetas: 1,1 mln. EUR

Europos regioninės plėtros fondas

Projekto tikslas – skatinti inovatyvių sprendimų ir produktų diegimą gydymo, reabilitacijos bei terminių paslaugų sektoriuose ir tokiu būdu tobulinti sveikatos apsaugą bei prisidėti prie senėjančios visuomenės iššūkių sprendimo.

Įgyvendinimo laikotarpis: 2018.06.01 2022.11.30

Biudžetas: 1,3 mln. EUR

Europos regioninės plėtros fondas

Projekto tikslas – skatinti viešojo sektoriaus įsitraukimą į inovacijų kūrimą, diegimą ir taikymą įgalinant šio sektoriaus institucijas aktyviau taikyti inovatyvių viešųjų pirkimų būdą.

Įgyvendinimo laikotarpis: 2018.06.01 2022.11.30

Biudžetas: 1,47 mln. EUR

Europos regioninės plėtros fondas

Projekto tikslas – padėti politikos formuotojams bei verslo paramos organizacijoms geriau suprasti kliūtis, trukdančias MVĮ pagerinti įmonės skaitmeninimo ir automatizavimo lygį bei pilnai išnaudoti globalios internetinės rinkos potencialą.

Įgyvendinimo laikotarpis: 2018.06.01 2022.05.31

Biudžetas: 1,6 mln. EUR

Europos regioninės plėtros fondas

Projekto tikslasparemti netechnologines inovacijas savininkų valdomose Baltijos jūros regiono mažose ir vidutinėse gamybos įmonėse.

Įgyvendinimo laikotarpis: 2017.10.01 – 2021.03.31

Biudžetas: 2,1 mln. EUR

Europos regioninės plėtros fondas

Projekto tikslas – skatinti efektyvų tarpvalstybinį pramonės, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros sektoriaus bei viešųjų institucijų bendradarbiavimą.

Įgyvendinimo laikotarpis: 2017.10.01 – 2021.03.31

Biudžetas: 1,76 mln. EUR

Europos regioninės plėtros fondas

Projekto tikslas – vystyti, tobulinti ir atnaujinti regioninę politiką, kuri skatintų MVĮ kuriamų ir vystomų aplinką tausojančių inovacijų bei aplinkai palankių produktų tarptautinį komercializavimą.

Įgyvendinimo laikotarpis: 2016.04.01 – 2022.09.30

Biudžetas: 1,957 mln. EUR

Europos regioninės plėtros fondas

Projekto tikslas – spręsti senėjančios visuomenės keliamų iššūkių problemas tobulinant regioninės plėtros politikos ir programų įgyvendinimą.

Įgyvendinimo laikotarpis: 2016.04.01 – 2022.09.30

Biudžetas: 1,593 mln. EUR

Europos regioninės plėtros fondas

VšĮ Lietuvos inovacijų centras
Įmonės kodas 110066875
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre